Jodłowiec: Trzeba zostawić
mnóstwo zdrowia

dowiedz się więcej

Mikkel Kirkeskov
wzmocnił Piasta!

dowiedz się więcej

HARMONOGRAM SPRZEDAŻY BILETÓW
NA WISŁĘ KRAKÓW

dowiedz się więcej

Bilety

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW

Regulamin sprzedaży biletów, kart kibica i karnetów na mecze organizowane przez
Gliwicki Klub Sportowy „Piast” SA

 

§ 1

1. Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie ogólnych zasad sprzedaży i dystrybucji biletów, kart kibica oraz karnetów na Mecze, zwane dalej Meczami, których organizatorem jest Gliwicki Klub Sportowy „Piast” SA, z siedzibą w Gliwicach, ul. Okrzei 20, którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach - X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334402 zwanego dalej Organizatorem.
2. Nabywcą jest każda osoba, która zakupiła bilet, kartę kibica, lub karnet na Mecz lub rundę rozgrywkową poprzez jakikolwiek kanał sprzedaży określony w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Bilety są sprzedawane na poszczególne mecze.  Karnety sprzedawane będą na poszczególne rundy rozgrywkowe.
2. Bilet, karnet i karta kibica zostały wprowadzone i obowiązują na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
z dnia 20.03.2009 (Dz. U. Nr 62 poz.504 z późn. zm.).
3. Warunkiem sprzedaży biletu, karnetu lub karty kibica jest podanie przez Kupującego następujące danych (imię, nazwisko, PESEL, a w razie gdy nie został on nadany rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) zgodnie
z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość. Na bilecie wstępu na mecz lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na nim umieszcza się dane, o których mowa w paragrafie 2 pkt. 3 niniejszego Regulaminu oraz numer miejsca którego dotyczy ten bilet lub dokument uprawniający do przebywania na meczu.
4. Zakupiony bilet lub inny dokument uprawniający do wstępu na teren imprezy masowej jest ważny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
5. Karnet to bilet wstępu dla jednej osoby przysługujący, na co najmniej dwa mecze w ramach danej rundy.
6. Karta kibica jest ważna na dwa lata od daty jej wyrobienia. Koszt wyrobienia nowej karty oraz duplikatu wynosi
10 zł. Karta kibica jest nieobowiązkowa przy zakupie biletu w punktach kasowych oraz w aplikacji internetowej (wystarczy kupić bilet papierowy).

7. Bilet typu voucher, upoważnia do rabatu lub nieodpłatnego odbioru biletu lub karnetu w punktach kasowych wymienionych w § 3 ust. 1 b).
8. Z biletu ulgowego lub karnetu ulgowego w przedsprzedaży oraz w dniu meczu mogą skorzystać kobiety i dzieci do 18 roku życia, młodzież ucząca się do 26 roku życia za okazaniem legitymacji (studia I i II stopnia), emeryci, osoby, wobec których orzeczono lekki stopień niepełnosprawności, za okazaniem orzeczenia.
9. Z biletu ulgowego lub karnetu ulgowego w internecie mogą skorzystać kobiety i dzieci do 18 roku życia, młodzież ucząca się do 26 roku życia (studia I i II stopnia), emeryci, osoby, wobec których orzeczono lekki stopień niepełnosprawności, za okazaniem orzeczenia. By móc korzystać z ulgi należy okazać w punkcie kasowym dokument stwierdzający ulgę. Informacja o uldze oraz jej terminie ważności wprowadzana jest przez kasjera do systemu sprzedażowego.
10. Z biletu lub karnetu dla firm mogą skorzystać pracownicy firm współpracujących z Organizatorem.
11. Z biletu lub karnetu dla osób niepełnosprawnych na wszystkie sektory mogą skorzystać osoby o umiarkowanym
i znacznym stopniu niepełnosprawności. Bilet lub karnet można nabyć w kasie oraz w aplikacji internetowej. By móc korzystać z ulgi należy okazać w punkcie kasowym dokument stwierdzający ulgę. Informacja o uldze oraz jej terminie ważności wprowadzana jest przez kasjera do systemu sprzedażowego.
12. Dzieciom do 3 roku życia przysługują bilety bezpłatne. Dziecko wchodzi na stadion bez biletu i zajmuje miejsce na kolanach opiekuna.
13. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą uczestniczyć w Meczach wyłącznie w obecności opiekuna, który może uczestniczyć w Meczu wyłącznie na podstawie odrębnego biletu lub karnetu. Opiekunom dzieci poniżej 3 roku życia nie przysługują bilety lub karnety bezpłatne.
14. Osoba poniżej 18 roku, ale posiadająca więcej niż 13 lat przy zakupie karnetu, bądź karty kibica musi wskazać swojego opiekuna prawnego wraz z jego imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
15. Na sektorach rodzinnych U i T bilet ulgowy za 1 zł przysługuje dziecku, które nie ukończyło 15 roku życia.
16. Na karcie kibica doładowywany jest karnet na poszczególne rundy.
17. By kupić bilet w aplikacji internetowej nie trzeba posiadać karty kibica. Termin ważności karty można sprawdzić
w aplikacji internetowej bilety.piast-gliwice.eu.
18. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia kręgu osób, którym przysługiwać będą bilety lub karnety ulgowe. Ograniczenie, o którym mowa powyżej może nastąpić w cenniku biletów na Mecz lub cenniku karnetów na daną rundę rozgrywkową.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania okazania przez osobę posiadającą bilet lub karnet ulgowy dokumentu upoważniającego do ulgi.
20. W ramach Meczu obowiązuje przypisywany dla sprzedawanych biletów lub karnetów system przydziału miejsc. Nabywca biletu lub karnetu, jak również wszystkie osoby biorące udział w meczu zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na bilecie lub karnecie. W przypadku omyłkowego przypisania przez system jednego miejsca do dwóch lub więcej biletów lub karnetów, Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia osobie, której miejsce zostało zajęte innego miejsca, z wyrównaniem różnicy w cenach biletów na poszczególne miejsca na korzyść osoby, która nie mogła zająć miejsca przypisanego do jej biletu lub karnetu.
21. Biletów, kart kibica oraz karnet nie sprzedaje się osobom:
a) wobec których orzeczono aktualny zakaz wstępu na imprezę masową lub zobowiązanie do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o postępowaniu w sprawach nieletnich,
b) wobec których wydano aktualny zakaz stadionowy (zakaz zagraniczny) nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji,
c) wobec których został wydany aktualny zakaz klubowy,
d) na podstawie artykułu 15 ust. 3, pkt. 3 Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2009 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) Organizator lub podmiot przez niego uprawniony do dystrybucji biletów odmawia sprzedaży biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej osobie, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie trwania imprezy może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa tej imprezy masowej.
22. Po wejściu Nabywcy biletu lub karnetu na stadion na mecz objęty biletem i odnotowaniu tego przez system dostępowy stadionu, bilet lub karnet uważa się za wykorzystany na tym Meczu. Jeden bilet uprawnia do jednokrotnego wejścia na ten sam mecz.
23. Ceny biletów oraz karnetów oferowanych przez Organizatora zawierają marże, opłaty dodatkowe oraz podatek VAT.
24. Cenniki biletów oraz karnetów dla poszczególnych Meczów oraz rundy dostępne będą na stronie internetowej Organizatora: www.piast-gliwice.eu/bilety-karnety.html.
25. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia promocji na Mecze oraz poszczególne rundy rozgrywkowe.

§ 3

1. Bilety, karty kibica oraz karnety na Mecze można nabyć za pośrednictwem następujących kanałów sprzedaży:
a) Portal internetowy bilety.piast-gliwice.eu.
b) Punkty sprzedaży GKS „Piast” SA:
• Centrum Handlowe Europa Centralna – Punkt Corner Press 
Ul. Pszczyńska 315, 44-100 Gliwice.
• Hala przy ul. Jasnej 31
Ul. Jasna 31, 44-100 Gliwice.
• Punkt sprzedażowy GKS „Piast” SA
Ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice.
• Stadion GKS „Piast” SA
Ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice.
c) Portal www.mybenefit.pl.
d) Portal KupBilet.pl oraz punkty sprzedaży bezpośredniej zgodnie z listą znajdującą się na stronie internetowej KupBilet.pl (www.kupbilet.pl/punktySprzedazy) – wyłącznie sprzedaż biletów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów oraz karnetów za pośrednictwem innych kanałów niż określone
w ust. 1.
3. Wyrabianie kart kibica odbywa się podczas sprzedaży karnetów oraz biletów na mecze ligowe, pucharowe oraz sparingowe. Szczegółowy harmonogram sprzedaży znajduje się na stronie Organizatora:
www.piast-gliwice.eu/harmonogram-sprzedazy-pl.html.
4. W punkcie kasowym oraz w aplikacji internetowej jednorazowo można nabyć nie więcej niż 5 biletów dla osób trzecich.

§ 4

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej bądź materialnej w przypadku decyzji Ekstraklasy SA, PZPN lub innego organu decyzyjnego o rozgrywaniu meczów bez publiczności.
2. Bilet można zwrócić do momentu rozpoczęcia Meczu. W przypadku karnetu można dokonać zwrotu do momentu rozpoczęcia pierwszej imprezy wchodzącej w skład meczów karnetowych. By dokonać zwrotu biletu lub karnetu zakupionego w punkcie kasowym niezbędny jest paragon fiskalny lub faktura VAT stanowiące dowód ich zakupu.
W przypadku zwrotu biletu lub karnetu zakupionego w internecie niezbędne jest wydrukowane potwierdzenie wpłaty z konta bankowego. Karta kibica nie podlega zwrotowi.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania innych niż określone w ust. 1 zmian w programie Meczów, które nie będą skutkować możliwością zwrotu biletu lub karnetu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru sposobu zwrotu kwot za zwracane bilety lub karnety, bądź w formie gotówkowej bądź w formie przelewu bankowego na wskazane przez Nabywcę konto bankowe.
5. Bilety lub karnety nabyte przez portal internetowy bilety.piast-gliwice.eu mogą zostać zwrócone jedynie
w punktach kasowych Gliwickiego Klubu Sportowego „Piast” SA.
6. Poza zwrotem, o którym mowa w ust. 2 Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec Nabywcy.

§ 5

1. Osoba dokonując rezerwacji biletów i karnetów lub nabywając bilet, kartę kibica lub karnet oświadcza niniejszym, że treść niniejszego regulaminu jest jej znana i akceptuje ją w całości bez zastrzeżeń.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siła wyższa w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań, niewynikające
z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności,
a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, albo nadzwyczajnych
i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec, w tym w szczególności wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.
3. Osoba dokonująca rezerwacji biletów lub karnetów, jak również Nabywca wyraża niniejszym bezwarunkową zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych Organizatorowi, a koniecznych do realizacji rezerwacji, sprzedaży lub dokonania zwrotu biletów, celem dokonania w/w czynności.
4. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Meczów przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nabywca biletu lub karnetu uczestniczący na jego podstawie w Meczu przyjmuje do wiadomości, że udział w Meczu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie
i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostanie wykorzystane nagranie Meczu.
5. Zakazana jest odsprzedaż biletów, voucherów lub karnetów. Zakazana jest także odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach oraz odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.
6. Organizator ostrzega, że kupno biletów, voucherów lub karnetów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co
w konsekwencji powoduje odmowę dopuszczenia do uczestnictwa przez jego posiadacza w Meczu.
7. Organizator honorował będzie wyłącznie bilet, voucher lub karnet - oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet, voucher lub karnet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.
8. Osoba, która dobrowolnie zgodzi się na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych, godzi się na otrzymywanie informacji o nadchodzących meczach oraz innych informacjach związanych z Gliwickim Klubem Sportowym „Piast” SA.
Osoba ta ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych wysyłając swoją prośbę na adres email: bilety@piast-gliwice.eu.

§ 6

1. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży biletów i karnetów na Mecze należy kierować na adres mailowy
bilety@piast-gliwice.eu.
2. Warunki uczestnictwa w Meczach określone będą osobnym regulaminem, zamieszczanym na stadionie przy ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
4. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora
www.piast-gliwice.eu/bilety-karnety.html w punktach sprzedaży karnetów oraz w siedzibie Organizatora.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2014 r. Poprawki do regulaminu wprowadzono 29 listopada 2017 r.
 
 

Organizator

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy strategiczni
Partnerzy techniczni
Złoty sponsor
Srebrny sponsor
Brązowy sponsor
Partnerzy