Szmatuła: Wolałbym stracić gola,
ale wygrać mecz

dowiedz się więcej

Piast - Pogoń 0-0.
Bez goli i z jednym punktem

dowiedz się więcej

Fornalik: To była duża kontrowersja

dowiedz się więcej

Promocja na produkty
firmy JOMA!

dowiedz się więcej

Stadion

REGULAMIN DEPOZYTU

REGULAMIN DEPOZYTU
ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA STADIONIE MIEJSKIM
W GLIWICACH PRZY ULICY OKRZEI 20

 

§1
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają znaczenie wskazane poniżej:
a) „Klub” albo „PIAST” – oznacza spółkę GLIWICKI KLUB SPORTOWY „PIAST” S.A. z siedzibą w Gliwicach  przy
ul. Okrzei 20 44-100 Gliwice,
b) „Stadion” – oznacza stadion piłkarski znajdujący się w Gliwicach przy ul. Okrzei 20, na którym rozgrywane są mecze piłkarskie drużyny piłkarskiej Klubu;
c) „Siedziba Klubu” – oznacza budynek znajdujący się w Gliwicach przy ul. Okrzei 20
d) „Mecz” – oznacza spotkanie piłki nożnej, w którym występuje drużyna piłkarska Klubu, rozgrywane na Stadionie;
e) „Depozyt” – oznacza punkt depozytowy zlokalizowany przy wejściach na Stadion odpowiednio oznakowany, w którym przechowywane są rzeczy zgodnie z Regulaminem przekazane przez uczestników Meczu;
f) „Regulamin” – oznacza niniejszy dokument.

 
§2
Postanowienia ogólne

1. Depozyt jest prowadzony przez Klub.
2. Regulamin dostępny jest w Depozycie oraz na stronie internetowej Klubu
 www.piast-gliwice.eu
3. Poprzez złożenie rzeczy w Depozycie osoba z niego korzystająca wyraża akceptację Regulaminu.
4. Bezwzględnym warunkiem przyjęcia rzeczy do Depozytu jest posiadanie ważnego biletu lub karnetu na Mecz rozgrywany w tym samym w dniu co dzień złożenia rzeczy do Depozytu. Obsługa Depozytu jest uprawniona do zweryfikowania ważności biletu i żądania okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
5. Przyjęcie i wydanie rzeczy z Depozytu jest bezpłatne.
6. Depozyt jest czynny w dni rozgrywania Meczów na Stadionie w następujących godzinach:
• od otwarcia bramek dla kibiców do 20. minuty po rozpoczęciu Meczu, oraz
• od 75. minuty Meczu do 30 minut po zakończeniu Meczu.
W pozostałym czasie Depozyt jest nieczynny.

 
§3
Przedmioty zabronione

1. Do Depozytu nie są przyjmowane: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, wyroby pirotechniczne, przedmioty pożarowo niebezpieczne, materiały wybuchowe, broń i inne przedmioty niebezpieczne.
2. Do Depozytu nie są przyjmowane także: pieniądze krajowe i zagraniczne, karty bankowe (płatnicze, kredytowe, debetowe), złote monety, kruszce szlachetne i wyroby z tych kruszców oraz drogie kamienie, papiery wartościowe, biżuterie, wyroby jubilerskie oraz inne rzeczy wartościowe.
3. Przed przyjęciem bagażu do Depozytu obsługa dokonuje przejrzenia jego zawartości w celu sprawdzenia, czy nie zawiera on przedmiotów, o których mowa w ust.1-2 powyżej.

  
§4
Przyjęcie i odbiór rzeczy

1. Przyjęcie rzeczy do Depozytu jest potwierdzane kwitem depozytowym, który wydawany jest osobie pozostawiającej rzecz w Depozycie. Przyjęcie jest też odnotowywane zapisem na liście przyjętych rzeczy sporządzanym przez obsługę Depozytu.
2. W kwicie depozytowym oraz na liście przyjętych rzeczy zapisuje się:
• datę i godzinę pozostawienia rzeczy w Depozycie,
• imię i nazwisko osoby pozostawiającej rzecz w Depozycie,
• numer karty kibica Gliwickiego Klubu Sportowego „Piast” S.A. lub numer PESEL lub seria i numer paszportu osoby pozostawiającej rzecz w Depozycie.
3. Odbiór rzeczy pozostawionej w Depozycie powinien nastąpić w tym samym dniu, w którym zostały przyjęte do Depozytu.
4. Odbiór rzeczy możliwy jest po okazaniu kwitu depozytowego z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku kwitu depozytowego rzeczy wydawane są na podstawie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
5. Odbierając rzeczy z Depozytu należy własnoręcznym podpisem pokwitować odbiór na liście przyjętych rzeczy w miejscu wskazanym przez obsługę.
6. Pokwitowanie odbioru rzeczy jest potwierdzeniem, że została wydana właściwa rzecz i jest ona   w tym samym stanie, w którym była w trakcie przekazywania jej do Depozytu.
7. Klub nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odebrania rzeczy przez osobę nieupoważnioną   na podstawie ważnego kwitu depozytowego.
8. W przypadku nie odebrania pozostawionej rzeczy w terminie określonym w §2 ust. 6 oraz §4 ust. 3, będzie ona do odbioru w sekretariacie głównym Klubu (w godzinach pracy sekretariatu) przez okres 1 miesiąca. Po tym terminie może przez Klub zostać zniszczona lub oddana do Biura rzeczy znalezionych.  
9. Klub nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ewentualnego uszkodzenia rzeczy, która nie została odebrana w terminie określonym w §2 ust. 6 oraz §4 ust. 3.
10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z właściwości rzeczy przyjętej do Depozytu.


§5
Postanowienia końcowe

1. Reklamacje dotyczące niewłaściwego funkcjonowania Depozytu powinny być składane na piśmie w Siedzibie Klubu lub poprzez e-mail na adres piast@piast-gliwice.eu w terminie 7 dni od dnia złożenia rzeczy w Depozycie.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej prawidłowego dostarczenia  do Klubu.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem.
4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

GLIWICKI KLUB SPORTOWY „Piast” S.A.
Ul. OKRZEI 20
44-100 GLIWICE 

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy strategiczni
Partnerzy techniczni
Złoty sponsor
Srebrny sponsor
Brązowy sponsor
Partnerzy