Cennik karnetów 2018/2019

dowiedz się więcej

Praca na zgrupowaniu

dowiedz się więcej

Kadra Piasta na
zgrupowanie we Wronkach

dowiedz się więcej

Znamy pełny
plan sparingów

dowiedz się więcej

Stadion

REGULAMIN DEPOZYTU

REGULAMIN DEPOZYTU
ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA STADIONIE MIEJSKIM
W GLIWICACH PRZY ULICY OKRZEI 20

 

§1
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają znaczenie wskazane poniżej:
a) „Klub” albo „PIAST” – oznacza spółkę GLIWICKI KLUB SPORTOWY „PIAST” S.A. z siedzibą w Gliwicach  przy
ul. Okrzei 20 44-100 Gliwice,
b) „Stadion” – oznacza stadion piłkarski znajdujący się w Gliwicach przy ul. Okrzei 20, na którym rozgrywane są mecze piłkarskie drużyny piłkarskiej Klubu;
c) „Siedziba Klubu” – oznacza budynek znajdujący się w Gliwicach przy ul. Okrzei 20
d) „Mecz” – oznacza spotkanie piłki nożnej, w którym występuje drużyna piłkarska Klubu, rozgrywane na Stadionie;
e) „Depozyt” – oznacza punkt depozytowy zlokalizowany przy wejściach na Stadion odpowiednio oznakowany, w którym przechowywane są rzeczy zgodnie z Regulaminem przekazane przez uczestników Meczu;
f) „Regulamin” – oznacza niniejszy dokument.

 
§2
Postanowienia ogólne

1. Depozyt jest prowadzony przez Klub.
2. Regulamin dostępny jest w Depozycie oraz na stronie internetowej Klubu
 www.piast-gliwice.eu
3. Poprzez złożenie rzeczy w Depozycie osoba z niego korzystająca wyraża akceptację Regulaminu.
4. Bezwzględnym warunkiem przyjęcia rzeczy do Depozytu jest posiadanie ważnego biletu lub karnetu na Mecz rozgrywany w tym samym w dniu co dzień złożenia rzeczy do Depozytu. Obsługa Depozytu jest uprawniona do zweryfikowania ważności biletu i żądania okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
5. Przyjęcie i wydanie rzeczy z Depozytu jest bezpłatne.
6. Depozyt jest czynny w dni rozgrywania Meczów na Stadionie w następujących godzinach:
• od otwarcia bramek dla kibiców do 20. minuty po rozpoczęciu Meczu, oraz
• od 75. minuty Meczu do 30 minut po zakończeniu Meczu.
W pozostałym czasie Depozyt jest nieczynny.

 
§3
Przedmioty zabronione

1. Do Depozytu nie są przyjmowane: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, wyroby pirotechniczne, przedmioty pożarowo niebezpieczne, materiały wybuchowe, broń i inne przedmioty niebezpieczne.
2. Do Depozytu nie są przyjmowane także: pieniądze krajowe i zagraniczne, karty bankowe (płatnicze, kredytowe, debetowe), złote monety, kruszce szlachetne i wyroby z tych kruszców oraz drogie kamienie, papiery wartościowe, biżuterie, wyroby jubilerskie oraz inne rzeczy wartościowe.
3. Przed przyjęciem bagażu do Depozytu obsługa dokonuje przejrzenia jego zawartości w celu sprawdzenia, czy nie zawiera on przedmiotów, o których mowa w ust.1-2 powyżej.

  
§4
Przyjęcie i odbiór rzeczy

1. Przyjęcie rzeczy do Depozytu jest potwierdzane kwitem depozytowym, który wydawany jest osobie pozostawiającej rzecz w Depozycie. Przyjęcie jest też odnotowywane zapisem na liście przyjętych rzeczy sporządzanym przez obsługę Depozytu.
2. W kwicie depozytowym oraz na liście przyjętych rzeczy zapisuje się:
• datę i godzinę pozostawienia rzeczy w Depozycie,
• imię i nazwisko osoby pozostawiającej rzecz w Depozycie,
• numer karty kibica Gliwickiego Klubu Sportowego „Piast” S.A. lub numer PESEL lub seria i numer paszportu osoby pozostawiającej rzecz w Depozycie.
3. Odbiór rzeczy pozostawionej w Depozycie powinien nastąpić w tym samym dniu, w którym zostały przyjęte do Depozytu.
4. Odbiór rzeczy możliwy jest po okazaniu kwitu depozytowego z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku kwitu depozytowego rzeczy wydawane są na podstawie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
5. Odbierając rzeczy z Depozytu należy własnoręcznym podpisem pokwitować odbiór na liście przyjętych rzeczy w miejscu wskazanym przez obsługę.
6. Pokwitowanie odbioru rzeczy jest potwierdzeniem, że została wydana właściwa rzecz i jest ona   w tym samym stanie, w którym była w trakcie przekazywania jej do Depozytu.
7. Klub nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odebrania rzeczy przez osobę nieupoważnioną   na podstawie ważnego kwitu depozytowego.
8. W przypadku nie odebrania pozostawionej rzeczy w terminie określonym w §2 ust. 6 oraz §4 ust. 3, będzie ona do odbioru w sekretariacie głównym Klubu (w godzinach pracy sekretariatu) przez okres 1 miesiąca. Po tym terminie może przez Klub zostać zniszczona lub oddana do Biura rzeczy znalezionych.  
9. Klub nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ewentualnego uszkodzenia rzeczy, która nie została odebrana w terminie określonym w §2 ust. 6 oraz §4 ust. 3.
10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z właściwości rzeczy przyjętej do Depozytu.


§5
Postanowienia końcowe

1. Reklamacje dotyczące niewłaściwego funkcjonowania Depozytu powinny być składane na piśmie w Siedzibie Klubu lub poprzez e-mail na adres piast@piast-gliwice.eu w terminie 7 dni od dnia złożenia rzeczy w Depozycie.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej prawidłowego dostarczenia  do Klubu.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem.
4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

GLIWICKI KLUB SPORTOWY „Piast” S.A.
Ul. OKRZEI 20
44-100 GLIWICE 

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy strategiczni
Partnerzy techniczni
Złoty sponsor
Srebrny sponsor
Brązowy sponsor
Partnerzy